Algemene Voorwaarden HeJud sieraden  (De handelsnaam is sinds 01 januari 2020 gewijzigd in HeJude. )                                                                                

01-07-2015   
 

ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van HeJud. Met ’koper’ wordt de wederpartij van HeJud aangeduid; degene die van HeJud  koopt en/of geleverd krijgt. Door uw aankoop en/of bestelling verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

PRIJZEN Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. HeJud is gerechtigd om prijzen te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan (potentiële) kopers.

LEVERING/LEVERTIJD. Levering geschiedt direct. Op de plaats die de koper heeft opgegeven in de webshop of schriftelijk via post of e-mail. De verantwoordelijkheid voor het juist en volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper. Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking van de koopprijs. In het kader van de regels van de koop op afstand zal HeJud bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft koper in dat geval het recht de bestelling te annuleren. Zonder kosten en ingebrekestelling

ANNULEREN VAN EEN ORDER. De koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen. Per e-mail hiervan melding te maken. Dit echter onder voorbehoud dat door het aangaan van de aankoop en/of het opgeven van de order niet reeds kosten zijn ontstaan voor HeJud. De koper is dan ook gehouden alle kosten die hierdoor zijn ontstaan volledig aan HeJud te vergoeden.

DEELLEVERING Indien bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig mochten zijn, zal koper hiervan per omgaande op de hoogte worden gesteld. Als dan zal met koper worden besproken of de gehele levering wordt opgeschort tot de ontbrekende artikelen weer voorradig zijn, dan wel dat de levering van de ontbrekende artikelen op een later tijdstip zal plaatsvinden. HeJude zal in het geval van deellevering de (aanvullende) verzendkosten op zich nemen.

KWALITEIT Producten van HeJud  zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan de producten moeten voldoen en wel bij normaal en bedoeld gebruik. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. HeJud is nimmer aansprakelijk voor enige fysieke, mentale en/of materiële schade en/of verlies,na of tijdens gebruik van door de HeJud verkochte artikelen. Werkelijke kleuren kunnen afwijken van hetgeen op de website wordt afgebeeld.

GEBREKEN De koper dient de gekochte producten zelf bij aflevering - te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste producten zijn geleverd; - of de afgeleverde producten voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan HeJud te melden. 

RECHT VAN RETOUR De koper heeft recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het artikel.  De kosten voor het retour sturen van het artikel zijn voor de koper. Het product mag niet gebruikt of gedragen zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Onder voorbehoud van het voorgenoemde, zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen worden gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten, die voor rekening komen van de koper.

GARANTIE HeJud  is niet aansprakelijk voor het verlies van strass,steentjes,parels etc., tenzij deze bij aankomst van het artikel reeds ontbreken. Koper is gehouden om bij constatering hiervan dit binnen 48 uur schriftelijk aan HeJud te melden. HeJud  is tevens niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of breken van enig artikel, nadat dit door de koper in gebruik is genomen.

VERZENDING EN VERZENDKOSTEN Uw bestelling wordt verzonden met PostNL. De verzendkosten binnen Nederland zijn voor rekening van de koper. Indien de order meer bedraagt dan € 50,- worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Indien een bestelling verstuurd moet worden naar het buitenland, ontvangt u schriftelijk een opgave van de exacte verzendkosten. De kosten voor bankoverschrijvingen vanuit het buitenland zijn voor rekening van de koper.  Op verzoek kan het artikel/de artikelen ook aangetekend worden verstuurd. De kosten, die aan het aangetekend versturen van het artikel/de artikelen verbonden zijn, zijn voor rekening van de koper. 

BETALEN Betaling van uw bestelling is mogelijk via Ideal en een  bank/giro-overschrijving. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het ordernummer binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van HeJud  is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt. Kosten van overschrijving uit het buitenland zijn voor rekening van de koper. Is een betaling niet binnen twee weken bijgeschreven op onze rekening, dan zal de order automatisch komen te vervallen.

PRIVACY HeJud  zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen,acties, fairs, beurzen en overige evenementen Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Het is niet toegestaan foto's te kopiëren van onze website en te gebruiken voor andere doeleinden anders dan na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HeJud.

TOEPASSELIJK RECHT  Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.